turistika.jpg, 78kB
Šternberk
kostel Zvěstování Panny Marie

Město Šternberk objevíme v podhůří Nízkého Jeseníku v údolí říčky Sitky. Vzniklo pod stejnojmenným hradem a první písemná zmínka o něm pochází z roku 1296. Hrad byl založen Zdeslavem z Chlumce a město po něm získalo do erbu osmihrotou hvězdu.
     V blízkosti šternberského hradu stojí jedna z barokních perel města. Někdejší augustiniánský klášter s farním kostelem. Dnešní klasicistická podoba areálu pochází z 30. a 40 let 18. století, kdy za probošta JanaP2220153_small.JPG, 12 kB Josefa Glätzla dosáhlo vše neuvěřitelné krásy. Myšlenka realizace výstavby areálu vznikalo již za pěti předchozích proboštů.
     Celá barokní přestavba byla dokončena výstavbou klášterního  farního kostela Zvěstování Panny Marie. Původně v jeho místech stával kostel gotický. (Jednalo se o dvoulodní kostel, do kterého se v osmdesátých letech 14. století přemístili řeholníci z kanonie Zvěstování Panny Marie, založené 4. března 1371).
     Samotnou stavbu provedl podle návrhu Františka Antonína Grimma stavitel Václav Thalherr. Výzdobou kostela byli pověřeni význační sochaři. Fresky v interiéru kostela, které byly nedávno obnoveny, namaloval František Antonín Sebastini. Na náměstí před kostelem byl díky knížeti Josefu z Lichtejnštejna postaven v roce 1719 mariánský sloup.
     Klášter byl ale v rámci josefínských reforem zrušen v roce 1784, prakticky rok po tom, co jej poslední probošt kanonie Ondřej Tempes benedikoval... Kostel zůstal církvi a ta před ním v roce 1791 vybudovala monumentální schodiště. Vysvěcení chrámu pak proběhlo o rok později a to už byl na místě i hlavní oltář.
     Ani jsem se nezmínil, že k areálu patřil i letohrádek, ale ten byl za faráře Josefa Ospalda stržen...zato byly ale na P2210902_small.JPG, 12 kBvěž umístěny hodiny a rok po jeho smrti včleněny do kostela nové varhany.
Dílo zkázy nastalo v noci z 31. července na 1. srpna roku 1927. Velký požár poničil kostel a znehodnotil freskovou výzdobu kostela. Naštěstí ale došlo v posledních letech k jejich generální opravě a nyní se můžeme kochat výsledkem jejich rekonstrukce.
     V restaurátorské zprávě akademické malířky Yvony Ďuranové s můžete dočíst mimo jiných faktů i tyto:
"Z pramenů je známa jen jedna oprava, kterou provedl v etech 1893-94 podle nápisu v kartuši nad vrcholem malíř a pozlacovač Adolf Kleiner se spolupracovníkem malířem Heinrichem Grossem, zmíněn je i kostelník Karl Mütan. Na díle se podle Šebesty podílelo několik dalších malířů, naznačuje to velmi rozdílná kvalita provedení.
Iluzivní architekturu, tím spíše byla-li průbežná, prováděli vždy malíři specialisté - kvadraturisté, kteří dokonale ovládali perspektivu a zvládali úskalí daná zakřivením klenby.
Na architektuře v lodi se projevují dvě odlišná pojetí, která jsou neklamným dokladem práce dvou kvadraturistů. S ohledem na kvalitu provedení je velká škoda, že jejich jména nejsou známa, což platí i obecně, téměř nikde v rokokové malbě nejsou známi kvadraturisté.
Malby na klenbách podkruchtí, s největší pravděpodobností, nejsou dílem Šebesty. Klenba v podvěží se vymyká ještě více, má nadto zcela odlišné pojetí cviklů. Zhodnocení maleb je již úkolem pro historiky umění, neboť teprve nyní mohou malby vidět v jejich autentické podobě."